Основні розпорядчі документи

Статут (редакція 2020 року)

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

 

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

 

Сертифікат про акредитацію галузі знань 223 Медсестринство

Сертифікат про акредитацію галузі знань 226 Фармація, промислова фармація

 

Лізензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у ЛМФКПО

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка у ЛМФКПО

Перелік додаткових освітніх послуг та їх вартість

Результати моніторингу якості освіти

Колективний договір на 2022-2026 роки

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Правила внутрішнього трудового розпорядку (редакція 2022 року)

Основні фінансові документи

Кошторис на 2023 рік

 

Кошторис на 2022 рік (підготовка кадрів)

Кошторис на 2022 рік (підвищення кваліфікації)

План використання бюджетних коштів на 2022 рік (підготовка кадрів)

План використання бюджетних коштів на 2022 рік (підвищення кваліфікації)

Звіт про надходження та використання коштів за 2021 рік (підготовка кадрів)

Звіт про надходження та використання коштів за 2021 рік (підвищення кваліфікації)

Звіт про рух грошових коштів за 2021 рік

Звіт про фінансові результати за 2021 рік

Баланс на 1 січня 2022 року

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога (2021)

 

Кошторис на 2021 рік

План використання бюджетних коштів на 2021 рік

Кошторис на 2020 рік

Фінансовий звіт за 2020 рік

Кошторис на 2019 рік

План використання бюджетних коштів на 2019 рік

Баланс на 1 січня 2019 року

Звіт про фінансові результати за 2018 рік

 

 

Протидія булінгу

19 січня 2020 року набув чинності Закон України від 18.12.2019 року № 2657-VІІІ «Про  внесення  змін  до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

Булінг (від англ. bully – хуліган, задирака, грубіян, «to bully» – задиратися, знущатися) – тривалий процес свідомого жорстокого ставлення, агресивної поведінки, щоб заподіяти шкоду, викликати страх, тривогу або ж створити негативне середовище для людини. Це агресивна поведінка щодо окремої особи або групи, з метою приниження, домінування, фізичного чи психологічного самоствердження.

Які ознаки булінгу?

Типовими ознаками булінгу є:

 • систематичність (повторюваність) діяння;
 • наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі;
 • наслідки у вигляді психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страху, тривоги, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Які є види булінгу?

Людину, яку вибрали жертвою, намагаються принизити, залякати, ізолювати від інших різними способами. Найпоширенішими видами булінґу є:

 • фізичний (штовхання, підніжки, зачіпання, бійки, стусани, ляпаси, нанесення тілесних пошкоджень);
 • психологічний (принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, міміка обличчя, поширення образливих чуток, ізоляція, ігнорування, погрози, жарти, маніпуляції, шантаж);
 • економічний (крадіжки, пошкодження чи знищення одягу та інших особистих речей, вимагання грошей);
 • сексуальний (принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська та образи сексуального характеру, зйомки у переодягальнях, поширення образливих чуток, сексуальні погрози, жарти);
 • кібербулінг (приниження за допомогою мобільних телефонів, Інтернету, інших електронних пристроїв).

Як відрізнити звичайний конфлікт від булінгу?

Варто пам’ятати, що не кожен конфлікт є булінгом.

Цькування – це тривалі, повторювані дії, а одинична сутичка між учасниками таким не може вважатися.

Наприклад, якщо друзі посварилися та побилися чи разом весело штовхалися, але один із них впав і забився – це не вважається булінгом.

Проте, якщо однолітки на чолі з булером регулярно насміхаються, принижують або штовхають, не вперше нецензурно обзивають та б’ють, викладають в соцмережі непристойні чи відфотошоплені знімки дитини – потрібно негайно діяти!

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування)

З метою створення безпечного освітнього середовища в коледжі усі здобувачі освіти, батьки, педагогічні та інші працівники закладу повинні обов’язково повідомити директора коледжу про випадок булінгу (цькування), учасниками чи свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення стосовно інших осіб за зовнішніми ознаками, або отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Якщо студент потерпів від булінгу (цькування) або став його свідком, передусім він може розказати про це батькам, куратору групи, викладачеві, іншим працівникам коледжу, практичному психологу, завідувачу відділенням, заступникам директора, безпосередньо директору.

Якщо педагогічний або інший працівник коледжу став свідком булінгу (цькування), він має повідомити директора коледжу незалежно від того, чи поскаржилася йому жертва булінгу чи ні.

Студент (його батьки, особи, які їх замінюють, або педагогічний працівник) подає заяву на ім’я директора (конфіденційність гарантується) про випадок булінгу (цькування) за формою, поданою нижче.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

У коледжі заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або підозру щодо його вчинення приймає керівник закладу.

Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації.

Директор коледжу у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):

 • невідкладно у термін, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);
 • за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;
 • повідомляє центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;
 • скликає засідання Комісії з розгляду випадку булінгу (далі – Комісія) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення.

Метою діяльності Комісії є припинення випадку булінгу (цькування) в закладі; відновлення та нормалізація стосунків, створення сприятливих умов для подальшого здобуття освіти у групі, де стався випадок булінгу (цькування); з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування), та вжиття заходів для усунення таких причин; оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в соціальних та психолого-педагогічних послугах та забезпечення таких послуг.

Діяльність Комісії здійснюється на принципах:

 • законності;
 • поваги та дотримання прав і свобод людини;
 • неупередженого ставлення до сторін булінгу (цькування);
 • відкритості та прозорості;
 • конфіденційності та захисту персональних даних;
 • невідкладного реагування;
 • комплексного підходу до розгляду випадку булінгу (цькування);
 • нетерпимості до булінгу (цькування) та визнання його суспільної небезпеки.

Комісія у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».

 

Положення щодо протидії булінгу (цькуванню) у Львівському медичному фаховому коледжі післядипломної освіти

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) у Львівському медичному фаховому коледжі післядипломної освіти

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) у Львівському медичному фаховому коледжі післядипломної освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

 

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу»

наказ МОН «Деякі питання реагування на випадки булінгу»

наказ МОН «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу»

 

Положення

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОЛЕГІАЛЬНІ ОРГАНИ

Положення про студентське самоврядування

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про організацію навчально-виробничого процесу

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності

Положення про моніторинг якості освіти

Положення про порядок розроблення, затвердження, моніторингу освітніх (освітньо-професійних) програм

Положення про робочу програму навчальної дисципліни

Положення про журнал обліку роботи академічної групи та викладачів

Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Положення про порядок та умови обрання здобувачами освіти вибіркових навчальних дисциплін

Положення про дистанційне навчання

Положення про індивідуальний навчальний план

Положення про дотримання академічної доброчесності

Положення про порядок переведення здобувачів освіти на вакантні місця державного / регіонального замовлення

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів освіти

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про відпрацювання пропущених занять

Положення про виготовлення дипломів

Положення про організацію та порядок проведення атестації здобувачів освіти

Положення про проведення практики здобувачів освіти

Положення про порядок апеляції результатів підсумкового контролю знань здобувачів освіти

Положення щодо протидії булінгу

 

ПОЛОЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

Положення про відділення підготовки фахівців

Положення про відділення професійної (професійно-технічної) освіти

 

Мова освітнього процесу

Відповідно до статті 7 Закону України «Про освіту» мовою освітнього процесу у Львівському медичному фаховому коледжі післядипломної освіти є державна мова (українська).

Публічні закупівлі

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі «Поточний ремонт системи опалення»

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі «Електрична енергія з постачанням та передачею»

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі «Комплект кондиціонерів»

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі «Комплект інтерактивної панелі з вбудованим комп’ютером та додатковим оснащенням»

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі «Поточний ремонт мережі електропостачання нежитлових приміщень Комунального закладу Львівської обласної ради Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти»

 

Зміни до річного плану закупівель на 2022 рік

Річний план закупівель на 2021 рік

Річний план закупівель на 2020 рік

Річний план закупівель на 2019 рік

Доступ до публічної інформації

 

 

Комунальний заклад Львівської обласної ради Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти надає публічну інформацію, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

 

Надання публічної інформації ЛМФКПО здійснює у відповідь на інформаційний запит.

 

Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка є у володінні суб’єктів владних повноважень.

 

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі.

 

При цьому обов’язково потрібно вказати:

 

 • ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
 • опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
 • підпис і дату.

 

Для спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит, заповнивши відповідну форму запитів на інформацію.

 

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

 

 • від фізичної особи (зразок);
 • від юридичної особи (зразок);
 • від об’єднань громадян (зразок);
 • форма для подання інформаційного запиту в електронному вигляді (від фізичної особи – зразок, від юридичної особи чи об’єднань громадян – зразок).

 

Поштова адреса для подання інформаційного запиту:

 

Відповідальній особі з питань запитів на інформацію ЛМФКПО (на конверті вказувати Публічна інформація)
вул. Липинського, 54
м. Львів
79024

 

Телефон: 067 2520107

 

E-mail: medcolpo@gmail.com