Результати моніторингу якості освіти

Моніторинг якості освіти

 

 

Cистематичний моніторинг і контроль якості освітнього процесу у Львівському медичному фаховому коледжі післядипломної освіти здійснюється згідно з Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності, затвердженого Педагогічною радою коледжу.

 

Метою моніторингу є отримання об’єктивної інформації про діяльність коледжу, ступінь відповідності освітніх результатів та умов їх досягнення вимогам, які визначені Стандартами освіти, визначити тенденції змін якості освіти та причини, які впливають на її рівень.

 

Завдання моніторингу:

 

  • оцінка якості освітніх результатів
  • оцінка якості умов, які забезпечують освітній процес
  • оцінка якості реалізації освітнього процесу

 

Об’єктами моніторингу є:

 

  • локальні документи
  • людські ресурси
  • матеріальні та інформаційні ресурси
  • публічність та прозорість інформації
  • моніторинг та перегляд ОПП
  • студентоцентризм
  • академічна доброчесність

 

Методами моніторингу внутрішньої якості освіти у коледжі є якісна та кількісна оцінка. Якісна оцінка проводиться шляхом аналізу нормативних документів, спостереженням за освітнім процесом, фокусоване групове інтерв’ю. Кількісна оцінка включає в себе опитування (анкетування), контроль знань здобувачів освіти (тестування, диференційовані заліки, екзамени, Крок М. тощо), аналіз статистичних даних.