Палітра студентського життя

 

Студентське самоврядування

223 Медсестринство

Відділення готує фахівців за напрямом 22 Охорона здоров’я зі спеціальності 223 Медсестринство, освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр, кваліфікація – сестра медична.

Термін навчання – 3 роки 5 місяців. Вступ на основі повної загальної середньої освіти. Ліцензований обсяг щорічного прийому на відділення становить 120 осіб, з них близько 30 % – за бюджетною формою навчання. Навчання у нашому коледжі дозволяє студентові паралельно працювати.

Професія медичної сестри почесна і тяжка. Медсестра – це ноги безногого, очі сліпого, опора дитині, джерело знання та впевненість для молодої мами, уста тих, хто вже слабкий або занадто заглиблений в себе, щоб говорити. Це рятівниця, друг і порадник. Та, хто щиро любить медицину, не боїться труднощів і відчуває всю глибину відповідальності. Та, хто зможе сказати, що знайшла своє покликання на нелегкій стежині служіння людям.

Сьогодні на відділенні навчається 169 студентів. Навчально-виховний процес забезпечують 46 штатних викладачів, з яких 25 спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії. Серед них: 5 кандидатів медичних наук, 1 кандидат історичних наук, 2 кандидати фармацевтичних наук, 11 викладачів-методистів, 7 викладачів з І кваліфікаційної категорією, 3 викладачі з ІІ кваліфікаційною категорією, 3 викладачі-спеціалісти.

Окрім штатних викладачів, навчальний процес забезпечують 94 викладачі-сумісники та викладачі-погодинники з числа провідних фахівців охорони здоров’я.

Якісна підготовка фахівців відділення сестринської справи орієнтована на чинні стандарти освіти, які за змістом і спрямованістю відповідають сучасним вимогам медичної галузі.

У коледжі є 8 спеціалізованих кабінетів, симуляційно-тренінговий центр, лабораторія, конференц-зал, бібліотека з читальним залом. Кабінети та лабораторії обладнані необхідним оснащенням, приладами, медичним інструментарієм, предметами догляду за хворими, муляжами, фантомами, моделями, тренажерами.

Керівництво і педагогічний колектив перебувають у постійному творчому пошуку продуктивних методів навчання, нестандартних підходів до організації науково-методичної роботи. Раціональне поєднання колективної мудрості й індивідуальної творчості забезпечує якісне розв’язання навчальних проблем, впровадження інноваційних технологій, апробацію нових методик, а в результаті – сприяє підвищенню професійної майстерності викладачів і навчальних досягнень студентів.

Національно-патріотичне виховання спрямоване на формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу його історії та забезпечення духовної єдності поколінь. Ми впевнені, що це залишить свій слід у серцях наших вихованців і допоможе їм в особистісному та професійному становленні.

Всі випускники відділення, отримавши диплом фахового молодшого бакалавра, мають право на продовження навчання для отримання повної вищої освіти відповідно до умов прийому до ВНЗ України.

 

 

226 Фармація, промислова фармація

Студентське самоврядування – це право і можливість студентів через виконавчий орган студентського самоврядування коледжу – Студентську раду – вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів, а також брати участь в управлінні коледжем.

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів коледжу. Усі студенти, які навчаються в коледжі, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та почуття патріотизму.